Koolitusleping

Sparkling Marmor OÜ registrikoodiga 14555405,  edaspidi koertekool, keda esindab koolitaja ______________ isikukoodiga xxxxxxxxxxx, edaspidi koolitaja, ühelt poolt ja koolitatav ______________ isikukoodiga xxxxxxxxxxx, (keda esindab ______________ isikukoodiga xxxxxxxxxxx) edaspidi koolitatav, teiselt poolt, koos pooled, leppisid kokku järgnevas:

1. Lepingu objekt

1.1. Lepingu objektiks on osalemine SudokuPUP koolitusprogrammis “Õpime olema ja õppima” koeraga (nimi) ____________________, sünnikuupäev _________________, tõug ________________,  kiibinumbriga xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  Koolitus toimub 1 kord nädalas alates daatumist ja kellaajast, mida klient on eelistanud koolitusele registreerimise hetkel. Koolituse maht on 9 korda, pluss 1 x boonus loeng kehakeele teemal. Boonus loeng on kleindile kingituseks ning tasu selle eest ei kohaldata.

2. Poolte õigused ja kohustused

2.1. Koolitatava kohustused:

2.1.1. Koolitatav kohustub tasuma koolituse tasu vastavalt hinnakirjale. Tasu on võimalik maksta kahes osas- 1. osamakse (5 korda) makstakse koolitusele registreerimisel läbi veebipoe makselingi. 2. osamakse (4 korda) arve esitatakse 5 korra möödumisel ja see tuleb tasuda esitatud arve alusel vastavalt maksetähtajale. 

2.1.2. Kui koolitatav ei saa koolitusel osaleda, siis tasu sellest ei vähene. 

2.1.3. Koolitatav kohustub teavitama  koolitajat esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 1 tund enne koolituse algust, kui ilmnevad kokkulepitud ajaks trenni tulekut takistavad asjaolud. Teavitamiseks sobiva viisi valib koolitatav vastavalt olukorrale. Teate õigeaegse kohalejõudmise eest vastutab info edastaja.

2.1.4. Kui koolitatav ei soovi enam koolitusprogrammist osa võtta, siis sellest tuleb teavitada kirjalikult meili aadressile sudokupup@sudokupup.com.  Kui koolitatav soovib lepingu lõpetada 1-5. tunni vältel, siis  1.osamakse tasu sellest ei vähene.  Kui koolitatav soovib lõpetada lepingu kutsikakooli keskel, s.o  6-9 tunni kestel,  siis  2.osamakse tasu sellest ei vähene.  Koolitus on võimalik lõpetada viienda ja kuuenda tunni vahel eelneva etteteatamisega mõjuval põhjusel (koera haigestumist ei loeta mõjuvaks põhjuseks, kuna sellisel juhul eeldatakse omaniku koolitusel osalemist ilma koerata). Sel juhul teist osamakset ei esitata. 

2.1.6. Koolitatav kohustub järgima treeneri juhiseid ja nõuandeid. 

2.1.7. Koolitatav kohustub hoolitsema oma koera tervise ja motivatsiooni eest.  Koolitusele tulles võtab kaasa vajalikud treeningvahendid vastavalt koolitaja juhenidele.

2.1.8. Koolitatav kohustub saabuma trenni õigeaegselt, vastavalt treeneri instruktsioonidele.

2.1.9. Kutsikakooli tulles peavad koeral olema tehtud vähemalt esimene vaktsiin.

2.1.10. Koolitatav kohustub oma koera kontrolli all hoidma kogu trenni vältel. Koer peab treeningu vältel olema rihmastatud, puuris või kontaktis koerajuhiga. Koer ei tohi asju lõhkuda, lakkamatult haukuda, reostada trennipindasid, segada teisi koolitatavaid ega käituda nende suhtes agressiivselt.

2.1.11. Koolitatav koristab enda ja oma koera järgi nii treeninghallis, selle ümbruses kui ka mujal avalikus ruumis. Koolitatav  esindab oma käitumisega SudokuPUP koertekooli, ning arvestab sellega ja käitub vastavalt.

2.1.12. Koolitataval on kohustus kogu kursuse kestvuse vältel teavitada koolitajat esimesel võimalusel, kui tema koeral on diagnoositud nakkushaigus, mis levimise kaudu võib ohustada teisi koeri.

2.1.13. Koolitataval on õigus osaleda koolitusel koos teise pereliikmega või asendada oma osalust tundides teise pereliikmega, kuid sel juhul peab olema teine pereliige kursis kogu õppeprogressiga (info peab liikuma). 

2.2. Koolitatava  õigused:

2.2.1. Koolitataval on õigus kutsikakooli materjalidele, hiljemalt 2 päev pärast trenni.

2.2.2. Koolitataval on õigus pöörduda oma murede, küsimsutega ja kaebustega nii oma koolitaja kui OÜ juhatuse liikmete poole (sudokupup@sudokupup.com).

2.2.3. Koolitataval on õigus osaleda koolitusel ja läbida programm täies mahus, v.a juhul, kui on rikutud peatükis 2. kirjeldatud kohustusi. 

2.3. Koolitaja õigused:

2.3.1. Koolitajal on õigus keelduda haige koera koolitusele lubamisest. Koolitustasu sellest ei muutu. Koeraomanik osaleb koolitusel ilma koerata. 

2.3.2. Koolitajal on õigus vähendada koera koormust trennis, kui see tundub koera tervise seisukohalt vajalik.

2.3.3. Koolitajal on igal ajal õigus kutsuda enda asemel teisi koolitajaid koolitust läbi viima.

2.3.4. Koolitajal on õigus teha koolituse programmis muudatusi ilma etteteatamiseta lähtuvalt sellest, kuidas edeneb koolitatavate areng.

2.3.5. Koolitajal on õigus koolitatav viia üle individuaalsele tööle või piiratud eesmärkidega tööle vastavalt kokkuleppele omanikuga, kui seda eeldab koera mentaalne seisukord.  

2.4. Koolitaja kohustused:

2.4.1. Saatma materjalid õigeaegselt.

2.4.2. Koolitaja kohustub tähelepanu juhtima koera käitumises ja tervislikus seisundis toimunud muutustele.

2.4.3. Koolitaja on kohustatud aitama koolitatavaid nõuannete ja juhenditega nende murede lahendamisel vastavalt koolituse teemakäsitlustele.

2.4.4. Koolitaja kohustub jälgima hallis viibivaid koeri ning vajadusel juhendama koolitatavaid, et võimalusel ennetada koerte omavahelisi kaklusi ja rünnakuid.

2.4.5. Koolituse ära jäämise korral teavitama koolitatavaid sellest esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 1 tund enne koolituse algust.

3. Poolte vastutus

3.1. Force Majeure – loodusstiihiate ja muude OÜst ja koolitajatest mitteolenevatel põhjustel tekkinud tõrgete puhul ära jäävaid trenne ei asendata ega trennitasu ei tagastata.

4. Vaidlused ja lepingu kehtivus

4.1. Käesolev leping jõustub allakirjutamise momendist ja on tähtajaline. Leping lõppeb, kui 10 tundi on läbitud. 

4.2. Leping lõpetatakse poolte kokkuleppel või teavitades teist poolt 7 päeva ette. (sudokupup@sudokupup.com)

4.3. Osaühingul on õigus ühepoolselt lepingut muuta, teavitades sellest vastaspoolt vähemalt 7 päeva ette.

4.4. Kui koolitatav tasub arve peale lepingumuudatustest teavitamist, on ta sellega aktsepteerinud lepingumuudatused.

4.5. Kõik poolte vahel tekkinud vaidlused lahendatakse vastastikusel kokkuleppel ja vastavalt kehtivale seadusandlusele.

Poolte rekvisiidid:

Koolitaja: Sparkling Marmor OÜ
telefon: +372 56237964
e-posti aadress: sudokupup@sudokupup.com
kuupäev:
allkiri:

Koolitatav:
Nimi:
telefon:
e-posti aadress:
allkiri:

Armas koeraomanik! Tere tulemast SudokuPUP  koerte koolitmise õppeprogrammide lehele. Meie veebikeskkond on arendamisel. Järk- järgult avaneb Sulle uus info. Täna on Sul võimalus registreerida meie kutsikakooli õpitubadesse.  Täiendava informatsiooni leidmiseks liigu julgesti "Broneeri nüüd" või "Tegutse kohe" nupule. Liitu kindlasti ka meie Facebooki kogukonnaga. Selles suletud SudokuPUPide grupis jagame Sinuge väärtuslikku materjali. Head uudistamist ja arendavate kohtumisteni.
TUTVU KOOLITUSTEGA